Sågat virke kördes från Sågverket ner till hamnen i Utterviken för att läggas upp på tork vid havet. Här kan man se vilka mängder med sågat virke som fyllde hela hamnområdet. Det lilla huset längst till höger är Tullhuset. Galtström erhöll tidigt exportprivilegier och kunde således exportera sina produkter direkt till kunder runt om i världen.

Godsvagnar

Merparten av allt arbete på Galtström handlade om att flytta något, ofta flyttades saker i många steg och då bruket var ganska vidsträckt så blev behovet av väl fungerande transporter väldigt viktigt.

En märklig detalj är att brukets vattensåg låg längs Armsjöån vid en plats där man hade mest fallhöjd. Sågen bestod av två sågramar drivna av vattenhjul samt en cirkelsåg. Man hade även en flishugg. Högen av spån utgör idag ett imponerande minnesmärke av sågdriften, detta trots att sågen lades ner 1919. Från den ursprungliga hamnen fraktades de första åren alla råvaror till bruket, men den kom att användas allt mindre efter att hamnen i Utterviken stod klar.

Det förekom emellertid en hel del transporter av träkol från sågverken runt Sundsvall som kolade så kallad ribbkol (Vanligen bakaved som sågades bort på stockarna). Träkol fraktades också upp till valsverket där man hade ett eget kolhus för härdarna i smedjorna och valsverket.

Loke drog upp tågen från hamnen och backade ut dem på ramperna för att lossas. När man körde från nya hamnen var det inte lika enkelt. Då var man nog tvungen att trycka vagnarna upp till bruket med last, för det fanns inga möjligheter till rundgång. Tillbaka ner till hamnen vart det lättare.

 • Ångkranarna

Hamnen

I hamnen fanns två Ångkranar tillverkade av Helsingborgs mekaniska Verkstad. Den ena (Den som finns kvar) levererades först i början av 1870-talet, den andra hade en mast tillverkad av U-profiler och torde ha varit tillverkad runt 1890. En liknande kran finns bevarad i Sulitjelma i Norge.

Ångkranen till höger hade nog tjänat ut vid tidpunkten då detta foto togs. Den andra, den till vänster, revs och kranhuset slutade sina dagar som Bastu på hällarna strax norr om Vitsand.

Den brann dessvärre ner runt 1963. På bilden syns ångpannan ligga upplastad på en timmervagn.

Man kan även notera pråmen ”Jumbo” som med sina märkliga vindsnurror och höga träpåbyggnad användes för att frakta träkol. Snurrorna användes för att driva länspumparna på pråmen.

Vid väggen på järnmagasinet (Den stora byggnaden till höger) fanns en manuell kran placerad. Den var snarlik den som finns bevarad nere på bruket inne i gjuteriet.

 • Ångkranen

Huset till höger är våghuset som fanns här nere på kajen.

Osäkert vilket fartyget till höger är, men det skulle kunna vara den andra Ophelia från 1899. Det gick tidigare ett stickspår från vändskivan i riktning mot ångfartyget och detta användes för omlastning av tyngre gods. På bilden är det borta.

Det hade varit roligt om kranen restaurerats till sitt ursprungliga utförande. Med åren har olika insatser lett till att den tappat mycket av sin forna charm.

Att det är efter brukets nedläggning syns tydligt då man har byggt ett stockbord för lossning av virket från vagnarna ner i havet. Strax utanför bild till vänster fanns ett buntverk.

Bangården

Hela ”bangården” på bruket stod bokstavligt talat på styltor. Längst till höger lossades malmen. Den bröts i Dannemora, Utö, Grängesberg, Stripa, Herrängs gruvor med flera.  Spåret med de två kalkvagnarna leder till lossningsrampen för kalk vilket hämtades med pråmar från Oaxen eller Slite på Gotland.

Spåret med de många träkolsvagnarna går in mot rostugnen. Det träkolet användes företrädesvis i rostugnen medan spåret längst till vänster går upp till kolhusen som försåg masugnen med bränsle.

På brukets lossades stora mängder träkol, åtgången var enorm. Det åtgick inte mindre än 30 kubik träkol för att producera ett ton järn. Det fanns en vändskiva på rampen vid respektive kolhus så man kunde vända vagnarna, rulla in dem i magasinen och lossa dem.

Bangården
 • Loke med timmervagnar

På en ramp längst upp i ”lanterninen” på kolhuset drogs slädar (Kolryssar) med träkol från kolmilor runt Galtströms bruk in och lossades, men det var brukets egna hästar som fick göra det mesta av det jobbet på rampen då de andra hästarna var rädda att gå upp på rampen…vilket man kan förstå. Brukets vagnpark bestod av som mest 78 vagnar av olika modell Timmervagnar och efter brukets nedläggning byggdes en del av de bra malm och träkolsvagnarna om till timmervagnar. De övriga ställdes in i kolhusen.

En koppelvagn ställdes i ordning när man införskaffat LOKE. Den bestod av hjul och ramverk med trädäckning men saknade stolpar. Den kan man se på diverse bilder.

Den gick som regel emellan LOKE och timmervagnarna när man drog långa stockar med en kedja som koppel mellan koppelvagnen och timmervagnen. Den syns om man tittar noga på den här bilden.

 • Kolvagnar

Malmvagnar & Kalkvagnar är samma vagnmodell. Malmen lossades på ramperna framför hyttan. Här syns en lång radda av vagnar som lossat sin last på malmrampen. Hackvagnar (Flisvagnar) dessa syns inte ofta, men på den här bilden kan man se två stycken sådana stå till höger i bild. De skiljer sig aningen från träkolsvagnarna genom lägre lämmar och ett annat utförande i övrigt.

Man ser också ett spår för träkolsvagnarna som går in mellan byggnaderna och fram till masugnen. En gissning är att det spåret användes för träkol till gjuteriet där man använde träkol för att driva kupolugnen där man smälte järnet som sedan fylldes i gjutformarna.

På bilden syns även en klassisk gatlykta för eldrift. Bruket fick ett kraftverk installerat nere i hyttan som försåg bruket med elektricitet. Det gör att vi är framme strax efter 1910 då bilden togs.

Man fraktade även tackjärn till valsverket och de övre smedjorna med timmervagnarna, som efter lossning växlades upp till sågen eller lämnades på stickspåret från Skolmon till valsverket.

 • Vi arbetar idag med att skapa digitala modeller av de ursprungliga vagnarna för att kunna visa hur de såg ut.

  CAD timmervagn
 • Timmervagnarna hade hävstångsbroms som verkade på ena hjulaxeln.

  CAD Timmervagn broms
 • Här en bild från det pågående arbetet med underlagen till malmvagnarna. Malmvagnarna hade sin tipp-mekanism men saknade däremot broms.

  CAD Malmvagn
Malmvagn skiss

Här är de första skisserna på kolvagnar och tippmekanismen till malm- och kalkvagnarna.

Vem som gjort den här skissen är inte klarlagt, men vi hittade den bland en massa handlingar och nu återfinns en kopia av den på Merlo. Ritningar på annat vi hittade i arkivet i Hedemora var ritat i Stjernsund.

Efter banans nedläggning och rivning under 1936 så skickades en del vagnar till sågverk runt om i Sundsvallstrakten.

Vi hittade vagnar i Ovansjö (Njurunda) som de dessvärre hann skrota innan vi fick tag i ägaren, Bergsåker osv. alla med texten Galtströms bruk, järnstämpel och årtalet. Ett par av dessa har vi räddat till eftervärlden.

Vi har kvar två av banans timmervagnar vilka konverterats till personvagnar, men nu kommer att återställas till timmervagnar. De två gamla timmervagnar syns sist i tåget.

Loke Med Vagnar Stor
 • Godsfinka

Vi har en täckt godsfinka FGT G 9 som tjänar som brandvagn vid järnvägen. Den ombyggdes 1998 och saknar broms. Denna godsfinka och den vagn som gå närmast loket på bilden ovan är ombyggda från två godsvagnar från Granbobanan. Granbo grusgrop egentligen, där vi hämtade en hel del spårmateriel till järnvägen.

Vi köpte samtidigt två polska smalspåriga vagnar för 600 mm spårvidd, men med bra ramverk och rejäla hjul. Hans Näckdal är kanske mer bekant.

Sedan har vi en del trallor från Bergsåkers sågverk väster om Sundsvall. Vi tog reda på mängder av sådana när vi hämtade all materiel där nere. Dessa används som arbetsfordon och för lagring av material på olika sätt. En har fått ställa upp som underrede till vår grusvagn.

Vi har kvar två av banans timmervagnar vilka konverterats till personvagnar, men nu kommer att återställas till timmervagnar. I har med andra ord ganska få godsvagnar i vår förening, men vi behöver inte så många sådana.

Framtiden

Vad som händer med godsvagnsparken i framtiden återstår att se, men visst hade det varit intressant med ett riktigt godståg så man skulle kunna visa hur det såg ut på Galtströms Jernväg på 1880-talet.

Det pratas om ett tåg med 10 vagnar (4 timmervagnar + 4 malmvagnar och två träkolsvagnar).

De utförs i så fall exakt lika som timmervagnarna, men de som inte är timmervagnar blir troligen bromslösa.